CORONA, Cư gia
tìm được 139 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 10
Số MLS: 2903572
Kích cỡ lô đất: 4.352 foot vuông
Phòng ngủ: 14
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 2908519
Kích cỡ nhà: 6.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.610 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2923346
Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông
Phòng ngủ: 12
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2941781
Kích cỡ lô đất: 3.589 foot vuông
Phòng ngủ: 12
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2896170
Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2934883
Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2920525
Kích cỡ nhà: 6.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.125 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Số MLS: 2919235
Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 8
Số MLS: 2902511
Kích cỡ lô đất: 3.250 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2924034
Kích cỡ nhà: 4.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.600 foot vuông
Phòng ngủ: 14
Phòng vệ sinh: 8
Số MLS: 2924364
Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2930373
Kích cỡ lô đất: 3.500 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2937682
Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2931624
Kích cỡ nhà: 3.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.795 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 2917595
Kích cỡ lô đất: 2.400 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Trang Kết Quả 1 of 10
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel