CORONA, Cư gia
tìm được 127 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 9
Số MLS: 2995355
Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông
Phòng ngủ: 15
Phòng vệ sinh: 12
Số MLS: 2965744
Kích cỡ nhà: 1.020 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 2965756
Kích cỡ nhà: 1.020 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 2988750
Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông
Phòng ngủ: 16
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2919235
Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 8
Số MLS: 2980777
Kích cỡ nhà: 4.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông
Phòng ngủ: 12
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 2993726
Kích cỡ lô đất: 1.100 foot vuông
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 7
Số MLS: 2990973
Kích cỡ lô đất: 2.125 foot vuông
Phòng ngủ: 11
Phòng vệ sinh: 7
Số MLS: 2963946
Kích cỡ lô đất: 2.288 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2964684
Kích cỡ lô đất: 3.742 foot vuông
Phòng ngủ: 12
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2989450
Kích cỡ lô đất: 3.500 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2957870
Kích cỡ lô đất: 3.125 foot vuông
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2984172
Kích cỡ nhà: 3.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.795 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 2957332
Kích cỡ nhà: 2.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2959533
Kích cỡ lô đất: 1.956 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Trang Kết Quả 1 of 9
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2018. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel