CORAM, Cư gia
tìm được 148 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 10
Số MLS: 2979524
Kích cỡ nhà: 3.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,47 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2905186
Kích cỡ lô đất: 2,4 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2978084
Kích cỡ nhà: 2.600 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2986078
Kích cỡ nhà: 2.600 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2983286
Kích cỡ nhà: 2.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2978270
Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2977875
Kích cỡ nhà: 1.950 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2985190
Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2897546
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2897550
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2977294
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2977865
Kích cỡ nhà: 2.150 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2977874
Kích cỡ nhà: 2.150 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2977872
Kích cỡ nhà: 1.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2962983
Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 10
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel