COLLEGE POINT, Cư gia
tìm được 98 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 7
Số MLS: 2856466
Kích cỡ lô đất: 4.583 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2948588
Kích cỡ nhà: 11.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 2946459
Kích cỡ nhà: 3.364 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.616 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2905212
Kích cỡ nhà: 1.855 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2969572
Kích cỡ nhà: 1.850 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2963161
Kích cỡ nhà: 2.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.875 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2956704
Kích cỡ lô đất: 3.160 foot vuông
Phòng ngủ: 13
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 2976397
Kích cỡ nhà: 1.400 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2953178
Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2970958
Kích cỡ nhà: 1.949 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2964529
Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2964533
Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông
Số MLS: 2907215
Kích cỡ nhà: 3.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.204 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2885887
Kích cỡ nhà: 3.600 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.300 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2823766
Kích cỡ nhà: 3.600 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.740 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Trang Kết Quả 1 of 7
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel