CENTRAL ISLIP, Cư gia
tìm được 175 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 12
Số MLS: 2974618
Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 2974579
Kích cỡ nhà: 1.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,05 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 2944663
Kích cỡ lô đất: 1,1 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2955330
Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2958759
Kích cỡ lô đất: 2.017 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2833287
Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh
Phòng ngủ: 11
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 2944700
Kích cỡ lô đất: 75 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2957088
Kích cỡ nhà: 2.019 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,74 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2984000
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 2963464
Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2971670
Kích cỡ lô đất: 1,03 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2985125
Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2978222
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2968067
Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2977386
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Trang Kết Quả 1 of 12
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel