CENTRAL ISLIP, Cư gia
tìm được 160 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 11
Số MLS: 2904044
Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2871150
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2833287
Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh
Phòng ngủ: 11
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 2906097
Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 2912235
Kích cỡ nhà: 11.252 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2914585
Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2913307
Kích cỡ nhà: 1.927 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2870515
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2910020
Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2907105
Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2894611
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2909574
Kích cỡ nhà: 1.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.841 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2890016
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2910147
Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2901054
Kích cỡ nhà: 3.634 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 3
Trang Kết Quả 1 of 11
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel