CENTRAL ISLIP, Cư gia
tìm được 165 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 11
Số MLS: 2925663
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2833287
Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh
Phòng ngủ: 11
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 2933637
Kích cỡ lô đất: 0,68 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2939083
Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 2928504
Kích cỡ nhà: 21.780 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2927997
Kích cỡ lô đất: 0,83 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2914585
Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2913307
Kích cỡ nhà: 1.927 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2922916
Kích cỡ lô đất: 6.970 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 2910020
Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2929348
Kích cỡ nhà: 2.178 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,03 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2939200
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2929392
Kích cỡ nhà: 1.920 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2922547
Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2932965
Kích cỡ lô đất: 8.015 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Trang Kết Quả 1 of 11
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel