CENTER MORICHES, Cư gia
tìm được 60 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 4
Số MLS: 2931490
Kích cỡ lô đất: 7,83 dặm Anh
Phòng ngủ: 14
Phòng vệ sinh: 17
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2947864
Kích cỡ nhà: 4.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,76 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2991471
Kích cỡ nhà: 3.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2705936
Kích cỡ nhà: 2.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2918543
Kích cỡ nhà: 3.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,96 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2986658
Kích cỡ nhà: 2.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2974100
Kích cỡ nhà: 4.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,55 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2964970
Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2528401
Kích cỡ nhà: 3.585 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2528434
Kích cỡ nhà: 3.585 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2949596
Kích cỡ nhà: 1.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,58 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2528391
Kích cỡ nhà: 2.680 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2528366
Kích cỡ nhà: 2.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2980675
Kích cỡ nhà: 3.260 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,81 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2936596
Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 4
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel