CANARSIE, Cư gia
tìm được 7 tài sản (cho thấy 1 tới 7)
Trang Kết Quả 1 of 1
Số MLS: 2962124
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2977043
Kích cỡ lô đất: 2.260 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2955203
Kích cỡ nhà: 1.368 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.368 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2977117
Kích cỡ lô đất: 5.520 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2948125
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2964884
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2964212
Kích cỡ lô đất: 6.534 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 1
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel