BROOKLYN, Cư gia
tìm được 469 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 32
Số MLS: 2895802
Kích cỡ lô đất: 2.250 foot vuông
Phòng ngủ: 14
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2933476
Kích cỡ lô đất: 2.400 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2894953
Kích cỡ nhà: 2.810 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.930 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2894957
Kích cỡ nhà: 2.920 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.960 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2894935
Kích cỡ nhà: 3.276 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.895 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2894967
Kích cỡ nhà: 2.960 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.975 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 2909747
Kích cỡ nhà: 3.360 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.497 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2923517
Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2912527
Kích cỡ lô đất: 6.490 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 6
Số MLS: 2909979
Kích cỡ lô đất: 1.260 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2919703
Kích cỡ lô đất: 2.083 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2802486
Kích cỡ lô đất: 2.600 foot vuông
Phòng ngủ: 16
Phòng vệ sinh: 8
Số MLS: 2922781
Kích cỡ lô đất: 2.340 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2906261
Kích cỡ lô đất: 1.900 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2930039
Kích cỡ nhà: 2.660 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 32
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel