BROOKLYN, Cư gia
tìm được 476 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 32
Số MLS: 2945500
Kích cỡ nhà: 70.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh
Phòng ngủ: 46
Phòng vệ sinh: 45
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2970703
Kích cỡ nhà: 5.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2895802
Kích cỡ lô đất: 2.250 foot vuông
Phòng ngủ: 14
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2933476
Kích cỡ lô đất: 2.400 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2972929
Kích cỡ lô đất: 3.400 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2971786
Kích cỡ nhà: 3.360 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.750 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2965064
Kích cỡ nhà: 1.873 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2923517
Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2945641
Kích cỡ nhà: 7.433 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.273 foot vuông
Phòng ngủ: 11
Phòng vệ sinh: 11
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2969017
Kích cỡ lô đất: 1.875 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 2965256
Kích cỡ nhà: 7.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.600 foot vuông
Phòng ngủ: 11
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 2984313
Kích cỡ lô đất: 2.600 foot vuông
Phòng ngủ: 16
Phòng vệ sinh: 8
Số MLS: 2945405
Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2979195
Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2977305
Kích cỡ nhà: 3.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.600 foot vuông
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 32
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel