BRENTWOOD, Cư gia
tìm được 159 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 11
Số MLS: 2887619
Kích cỡ lô đất: 2.017 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2917253
Kích cỡ lô đất: 9.148 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 2930535
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2924578
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2940015
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2921720
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2891901
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2927498
Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2908172
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2905001
Kích cỡ lô đất: 9.148 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2919692
Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2883411
Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2796696
Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2939546
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2932660
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Trang Kết Quả 1 of 11
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel