BRENTWOOD, Cư gia
tìm được 159 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 11
Số MLS: 2957701
Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2912907
Kích cỡ nhà: 2.750 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2958776
Kích cỡ lô đất: 0,79 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2963870
Kích cỡ nhà: 2.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.663 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2917253
Kích cỡ lô đất: 9.148 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 2943752
Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2930535
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2968268
Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2927498
Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2971269
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2971161
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2950352
Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 2964553
Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2971027
Kích cỡ lô đất: 9.148 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2796696
Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 3
Trang Kết Quả 1 of 11
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel