BELLMORE, Cư gia
tìm được 131 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 9
Số MLS: 2905982
Kích cỡ nhà: 2.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.545 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2926073
Kích cỡ lô đất: 6.600 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2865844
Kích cỡ nhà: 2.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.180 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2901315
Kích cỡ nhà: 2.900 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2929974
Kích cỡ nhà: 2.947 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.600 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2925872
Kích cỡ nhà: 4.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.250 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2903836
Kích cỡ nhà: 4.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.100 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2929367
Kích cỡ lô đất: 8.400 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2948538
Kích cỡ lô đất: 7.038 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2946008
Kích cỡ lô đất: 7.192 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2918860
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2903807
Kích cỡ nhà: 1.642 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.200 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2945245
Kích cỡ nhà: 2.886 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.280 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2903930
Kích cỡ nhà: 3.393 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.670 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2942564
Kích cỡ nhà: 2.931 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.600 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 9
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel