BELLMORE, Cư gia
tìm được 96 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 7
Số MLS: 2987840
Kích cỡ nhà: 3.481 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.600 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2955393
Kích cỡ nhà: 3.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.300 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2905982
Kích cỡ nhà: 2.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.545 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2984135
Kích cỡ nhà: 3.122 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2960493
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 2929367
Kích cỡ lô đất: 8.400 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2948538
Kích cỡ lô đất: 7.038 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2980035
Kích cỡ nhà: 3.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.208 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2933218
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2991541
Kích cỡ nhà: 3.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.160 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 2966374
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2982523
Kích cỡ nhà: 2.880 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.900 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2943083
Kích cỡ nhà: 2.700 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.018 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2925872
Kích cỡ nhà: 4.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.250 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2936639
Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 7
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel