BAYSIDE, Cư gia
tìm được 245 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 17
Số MLS: 2893621
Kích cỡ nhà: 6.256 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2910076
Kích cỡ nhà: 3.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2909853
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Số MLS: 2926136
Kích cỡ nhà: 8.250 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2905650
Kích cỡ nhà: 2.848 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.400 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2895684
Kích cỡ nhà: 4.230 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2932609
Kích cỡ nhà: 4.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2920569
Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2905518
Kích cỡ nhà: 3.998 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2930985
Kích cỡ lô đất: 4.534 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2930733
Kích cỡ lô đất: 4.534 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2905432
Kích cỡ nhà: 4.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.900 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2925456
Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2923683
Kích cỡ nhà: 4.100 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.941 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2913547
Kích cỡ nhà: 4.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.375 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 17
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel