BAYSIDE, Cư gia
tìm được 239 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 16
Số MLS: 2970278
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 12
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 2893621
Kích cỡ nhà: 6.256 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2947315
Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2910076
Kích cỡ nhà: 3.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2909853
Kích cỡ nhà: 6.522 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Số MLS: 2926136
Kích cỡ nhà: 8.250 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2954505
Kích cỡ lô đất: 6.724 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2905650
Kích cỡ nhà: 2.848 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.400 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2970989
Kích cỡ lô đất: 5.400 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2943388
Kích cỡ nhà: 3.448 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.185 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 2956544
Kích cỡ lô đất: 6.600 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2958161
Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông
Phòng ngủ: 12
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2932609
Kích cỡ nhà: 4.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2957554
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2966292
Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Trang Kết Quả 1 of 16
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel