BAY SHORE, Cư gia
tìm được 165 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 11
Số MLS: 2957326
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 2957627
Kích cỡ lô đất: 0,82 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2866495
Kích cỡ nhà: 6.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,8 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2981385
Kích cỡ lô đất: 0,98 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2965366
Kích cỡ nhà: 1.900 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2986408
Kích cỡ lô đất: 1,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2902365
Kích cỡ lô đất: 6.098 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2959811
Kích cỡ nhà: 4.280 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,9 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2981303
Kích cỡ lô đất: 1,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2968192
Kích cỡ nhà: 1.440 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2984366
Kích cỡ lô đất: 1,74 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2956162
Kích cỡ nhà: 3.221 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,9 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2934801
Kích cỡ nhà: 6.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: P1297655
Kích cỡ nhà: 2.349 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.227 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2990645
Kích cỡ nhà: 2.245 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 11
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel