ASTORIA, Cư gia
tìm được 68 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 5
Số MLS: 2888252
Kích cỡ lô đất: 4.750 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2940358
Kích cỡ lô đất: 2.742 foot vuông
Phòng ngủ: 18
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2937973
Kích cỡ lô đất: 2.742 foot vuông
Phòng ngủ: 12
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 2942479
Kích cỡ lô đất: 2.767 foot vuông
Phòng ngủ: 12
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 2928509
Kích cỡ nhà: 1.260 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.250 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2951595
Kích cỡ nhà: 3.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2956504
Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 2901810
Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 2942181
Kích cỡ nhà: 3.110 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.769 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2921111
Kích cỡ lô đất: 2.442 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2950601
Kích cỡ nhà: 3.025 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2955978
Kích cỡ nhà: 2.820 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.410 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2931586
Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2934201
Kích cỡ lô đất: 1.800 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2944483
Kích cỡ nhà: 1.900 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 5
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel