ASTORIA, Cư gia
tìm được 74 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 5
Số MLS: 2918024
Kích cỡ nhà: 4.050 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.870 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2902942
Kích cỡ lô đất: 2.597 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2888252
Kích cỡ lô đất: 4.750 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2940358
Kích cỡ lô đất: 2.742 foot vuông
Phòng ngủ: 18
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2937973
Kích cỡ lô đất: 2.742 foot vuông
Phòng ngủ: 12
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 2930489
Kích cỡ lô đất: 2.700 foot vuông
Phòng ngủ: 12
Phòng vệ sinh: 7
Số MLS: 2928509
Kích cỡ nhà: 1.260 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.250 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2930423
Kích cỡ nhà: 3.525 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 2930555
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2938314
Kích cỡ nhà: 3.350 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2934967
Kích cỡ nhà: 2.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2921111
Kích cỡ lô đất: 2.442 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2901810
Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 2940958
Kích cỡ lô đất: 1.673 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2922143
Kích cỡ nhà: 2.115 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.490 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 5
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel