English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Các bảng liệt kê 61 - 75 của 66325

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: RX-10444923
Kích cỡ nhà: 17.929 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 12
Phòng vệ sinh: 17
Số MLS: RX-10413526
Kích cỡ nhà: 1.924 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,13 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 218005795
Kích cỡ nhà: 11.354 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 18
Số MLS: RX-10399730
Kích cỡ nhà: 9.207 foot vuông
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: U7827039
Kích cỡ nhà: 23.919 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 10,02 dặm Anh
Phòng ngủ: 14
Phòng vệ sinh: 12
Phòng vệ sinh không tắm: 5
Số MLS: A10401710
Kích cỡ nhà: 11.149 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,55 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: A10082912
Kích cỡ nhà: 6.903 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,04 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: RX-10388169
Kích cỡ nhà: 14.949 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,62 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: RX-10397773
Kích cỡ nhà: 11.120 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,83 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10064145
Kích cỡ nhà: 17.786 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10429926
Kích cỡ nhà: 8.723 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: A10403706
Kích cỡ nhà: 10.632 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: A4200387
Kích cỡ nhà: 12.095 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10431566
Kích cỡ nhà: 11.196 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 40,17 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: O5712952
Kích cỡ nhà: 6.761 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Các bảng liệt kê 61 - 75 của 66325