English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Các bảng liệt kê 46 - 60 của 210098

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 5625677
Kích cỡ nhà: 1.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 65,68 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 1529609
Kích cỡ nhà: 30.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6 dặm Anh
Phòng ngủ: 12
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: RX-10385909
Kích cỡ nhà: 9.474 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,54 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: n/a
Kích cỡ nhà: 16.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 72,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Kích cỡ nhà: 15.500 foot vuông
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 14
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 140601
Kích cỡ nhà: 13.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Kích cỡ nhà: 6.030 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 13888776
Kích cỡ nhà: 27.092 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 14,47 dặm Anh
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 12
Phòng vệ sinh không tắm: 5
Số MLS: 2987309
Kích cỡ lô đất: 47,2 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 3035348
Kích cỡ lô đất: 3,71 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: RX-10407355
Kích cỡ nhà: 16.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10272768
Kích cỡ nhà: 24.760 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 151785
Kích cỡ nhà: 7.867 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 0057542
Kích cỡ nhà: 7.200 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Các bảng liệt kê 46 - 60 của 210098