English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Các bảng liệt kê 46 - 60 của 233112

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 17-2107
Kích cỡ nhà: 8.240 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: OC17202153
Kích cỡ nhà: 13.216 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 5625677
Kích cỡ nhà: 1.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 65,68 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 6108245
Kích cỡ lô đất: 65,68 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 170044051
Kích cỡ nhà: 23.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 22,22 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 11
Số MLS: 1529609
Kích cỡ nhà: 30.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6 dặm Anh
Phòng ngủ: 12
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: n/a
Kích cỡ nhà: 16.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 72,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 140601
Kích cỡ nhà: 13.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 151785
Kích cỡ nhà: 7.867 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Kích cỡ nhà: 15.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 14
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 152375
Kích cỡ nhà: 18.943 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: D5922032
Kích cỡ nhà: 5.472 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: RX-10383878
Kích cỡ nhà: 12.813 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10407355
Kích cỡ nhà: 16.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Các bảng liệt kê 46 - 60 của 233112