English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
1 2 3 4 5 6 7 8

Các bảng liệt kê 31 - 45 của 253688

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: A10172834
Kích cỡ nhà: 20.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Kích cỡ nhà: 10.000 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 160004183
Kích cỡ nhà: 18.151 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 24,30 dặm Anh
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 12
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Kích cỡ nhà: 5.000 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2981875
Kích cỡ nhà: 4.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: RX-10422702
Kích cỡ nhà: 114.433 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 9295744
Kích cỡ nhà: 5.056 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.282,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 6804610
Kích cỡ lô đất: 2.300,00 dặm Anh
Số MLS: RX-10260093
Kích cỡ nhà: 12.248 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 11
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 148037
Kích cỡ nhà: 17.664 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 61,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: RX-10433792
Phòng ngủ: 14
Phòng vệ sinh: 13
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 17-2107
Kích cỡ nhà: 8.240 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 5625677
Kích cỡ nhà: 1.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 65,68 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 6108245
Kích cỡ lô đất: 65,68 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 170044051
Kích cỡ nhà: 23.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 22,22 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 11
1 2 3 4 5 6 7 8

Các bảng liệt kê 31 - 45 của 253688