English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 223733

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: N6100371
Kích cỡ nhà: 2.038 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.625 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: U7780884
Kích cỡ nhà: 11.369 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,86 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10335802
Kích cỡ nhà: 62.200 foot vuông
Phòng ngủ: 33
Phòng vệ sinh: 38
Phòng vệ sinh không tắm: 14
Số MLS: RX-10382270
Kích cỡ nhà: 18.432 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 5
Số MLS: 3018296
Kích cỡ nhà: 22.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8,37 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 5
Số MLS: RX-10413968
Kích cỡ nhà: 20.219 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,79 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 11
Phòng vệ sinh không tắm: 8
Số MLS: 2987309
Kích cỡ lô đất: 47,2 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: V4900007
Kích cỡ nhà: 7.147 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 10 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10413316
Kích cỡ nhà: 23.176 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,39 dặm Anh
Phòng ngủ: 11
Phòng vệ sinh: 15
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 217848
Kích cỡ lô đất: 10,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Số MLS: RX-10272768
Kích cỡ nhà: 24.760 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 2981875
Kích cỡ nhà: 4.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: RX-10422702
Kích cỡ nhà: 114.433 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 9295744
Kích cỡ nhà: 5.056 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.282,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 6804610
Kích cỡ lô đất: 2.300,00 dặm Anh
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 223733