English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 1432

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 1926668
Kích cỡ nhà: 23.554 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,44 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 13707830
Kích cỡ nhà: 7.249 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 210 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 1936388
Kích cỡ nhà: 13.706 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,76 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 1935474
Kích cỡ nhà: 7.850 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,93 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 1936340
Kích cỡ nhà: 8.911 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 1945958
Kích cỡ nhà: 14.485 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,65 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 1935391
Kích cỡ nhà: 7.928 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 1936167
Kích cỡ nhà: 8.494 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,65 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 1959680
Kích cỡ nhà: 11.375 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,14 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 1885568
Kích cỡ nhà: 6.441 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 9799999
Kích cỡ nhà: 15.873 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 1901481
Kích cỡ nhà: 17.268 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 1874165
Kích cỡ nhà: 9.655 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,2 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 1945970
Kích cỡ nhà: 8.430 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,21 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 1936385
Kích cỡ nhà: 7.660 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 1432