English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 875

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: RX-10198599
Kích cỡ nhà: 8.624 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 15 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10395277
Kích cỡ nhà: 3.400 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10383071
Kích cỡ nhà: 4.999 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,6 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10393196
Kích cỡ nhà: 4.454 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10214493
Kích cỡ nhà: 3.814 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: RX-10362276
Kích cỡ nhà: 7.875 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,62 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: RX-10377562
Kích cỡ nhà: 2.918 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,9 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: RX-10375207
Kích cỡ nhà: 5.712 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,04 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: RX-10398756
Kích cỡ nhà: 4.641 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: RX-10338922
Kích cỡ nhà: 6.696 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 9
Số MLS: RX-10319182
Kích cỡ nhà: 8.784 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Số MLS: RX-10388689
Kích cỡ nhà: 3.518 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: RX-10338934
Kích cỡ nhà: 4.969 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10398799
Kích cỡ nhà: 3.568 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,02 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10305588
Kích cỡ nhà: 4.829 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 10,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 875