Click here to return to our homepage
  • ĐỊA PHƯƠNG
Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 18058
Trang Kết Quả 1 of 1.204
Phòng ngủ: 46, Phòng vệ sinh: 45, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 70.000 foot vuông (6.503 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta) , Số MLS: 2751785
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 9.100 foot vuông (845,4 m2), Kích cỡ lô đất: 40,41 dặm Anh (16,35 hecta) , Số MLS: 2795429
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ nhà: 15.000 foot vuông (1.393,5 m2), Kích cỡ lô đất: 3,71 dặm Anh (1,5 hecta) , Số MLS: 2879009
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ nhà: 16.000 foot vuông (1.486,4 m2), Kích cỡ lô đất: 3,71 dặm Anh (1,5 hecta) , Số MLS: 2879002
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 17,24 dặm Anh (6,98 hecta) , Số MLS: 2876203
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 12, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 11.000 foot vuông (1.021,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2,3 dặm Anh (0,93 hecta) , Số MLS: 2854867
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 204 dặm Anh (82,66 hecta) , Số MLS: 2725054
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 10.000 foot vuông (929 m2), Kích cỡ lô đất: 2,98 dặm Anh (1,21 hecta) , Số MLS: 2804282
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 9.000 foot vuông (836,1 m2), Kích cỡ lô đất: 1,72 dặm Anh (0,7 hecta) , Số MLS: 2816265
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 10.700 foot vuông (994 m2), Kích cỡ lô đất: 2,69 dặm Anh (1,09 hecta) , Số MLS: 2884745
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 9.300 foot vuông (864 m2), Kích cỡ lô đất: 1,32 dặm Anh (0,53 hecta) , Số MLS: 2800760
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 2,89 dặm Anh (1,17 hecta) , Số MLS: 2818642
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 8.852 foot vuông (822,4 m2), Kích cỡ lô đất: 16,69 dặm Anh (6,75 hecta) , Số MLS: 2855151
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.700 foot vuông (529,5 m2), Kích cỡ lô đất: 3,1 dặm Anh (1,25 hecta) , Số MLS: 2888401
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.700 foot vuông (157,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2,9 dặm Anh (1,17 hecta) , Số MLS: 2823021
Trang Kết Quả 1 of 1.204
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lựcDữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2016. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel