Long & Foster Realtors
个人简介 搜索房源 您的选择 办公室资料 特色房产 订阅电子邮件通知
登录    尚未注册?
登录失败
请输入有效的电子邮件地址
Refine Search
ARLINGTON, 住宅出售
找到 728 处房产(显示 1 至 15)
页面 1 of 49
MLS#: AR10234664
房屋面积: 4,447 平方英尺
卧室: 3
浴室: 4
半浴: 1
MLS#: AR10264963
房屋面积: 8,500 平方英尺
土地面积: 0.4 英亩
卧室: 6
浴室: 7
半浴: 2
MLS#: AR10240317
房屋面积: 6,800 平方英尺
土地面积: 0.46 英亩
卧室: 6
浴室: 6
半浴: 2
MLS#: AR10167651
房屋面积: 6,314 平方英尺
土地面积: 0.28 英亩
卧室: 5
浴室: 5
半浴: 2
MLS#: AR10167148
房屋面积: 6,464 平方英尺
土地面积: 0.3 英亩
卧室: 6
浴室: 6
半浴: 2
MLS#: AR10208249
房屋面积: 6,800 平方英尺
土地面积: 1,694 平方英尺
卧室: 5
浴室: 5
半浴: 3
MLS#: AR10245965
房屋面积: 8,213 平方英尺
土地面积: 0.41 英亩
卧室: 5
浴室: 4
半浴: 2
MLS#: AR10258829
房屋面积: 7,002 平方英尺
土地面积: 0.25 英亩
卧室: 5
浴室: 4
半浴: 1
MLS#: AR10187844
房屋面积: 7,216 平方英尺
土地面积: 0.4 英亩
卧室: 8
浴室: 6
半浴: 2
MLS#: AR10197834
房屋面积: 6,035 平方英尺
土地面积: 8,282 平方英尺
卧室: 5
浴室: 5
半浴: 1
MLS#: AR10236998
土地面积: 0.25 英亩
卧室: 4
浴室: 5
半浴: 1
MLS#: AR10229485
房屋面积: 6,315 平方英尺
土地面积: 0.49 英亩
卧室: 6
浴室: 5
半浴: 1
MLS#: AR10141121
房屋面积: 7,062 平方英尺
土地面积: 0.46 英亩
卧室: 7
浴室: 5
半浴: 2
MLS#: AR10208855
房屋面积: 5,396 平方英尺
土地面积: 0.23 英亩
卧室: 5
浴室: 4
半浴: 1
MLS#: AR9823985
房屋面积: 7,444 平方英尺
土地面积: 0.32 英亩
卧室: 6
浴室: 6
半浴: 1
页面 1 of 49

本网站上与待售房地产相关的数据部分来自加入MRIS 提供的信息供消费者用作非商业的个人用途,除用于确定消费者可能有兴趣购买的房产以外,不得用于任何其它用途。提供的所有信息均视为可靠信息,但不做任何担保,应独立验证。
版权所有 © 2018 MRIS, Inc. 保留所有权利。

Agent Only