Long & Foster Realtors
个人简介 搜索房源 您的选择 办公室资料 特色房产 订阅电子邮件通知
登录    尚未注册?
登录失败
请输入有效的电子邮件地址
Refine Search
ARLINGTON, 住宅出售
找到 657 处房产(显示 1 至 15)
页面 1 of 44
MLS#: AR10054870
房屋面积: 4,447 平方英尺
卧室: 3
浴室: 4
半浴: 1
MLS#: AR9961648
房屋面积: 6,072 平方英尺
土地面积: 2,350 平方英尺
卧室: 4
浴室: 4
半浴: 2
MLS#: AR10174550
土地面积: 0.52 英亩
卧室: 5
浴室: 6
半浴: 3
MLS#: AR10051336
房屋面积: 3,045 平方英尺
卧室: 3
浴室: 3
半浴: 1
MLS#: AR10069847
房屋面积: 7,066 平方英尺
土地面积: 0.33 英亩
卧室: 7
浴室: 7
半浴: 1
MLS#: AR10167651
房屋面积: 6,314 平方英尺
土地面积: 0.28 英亩
卧室: 5
浴室: 5
半浴: 2
MLS#: AR10167148
房屋面积: 6,464 平方英尺
土地面积: 0.3 英亩
卧室: 6
浴室: 6
半浴: 2
MLS#: AR10056803
房屋面积: 7,238 平方英尺
土地面积: 0.33 英亩
卧室: 5
浴室: 5
半浴: 1
MLS#: AR10172637
房屋面积: 7,800 平方英尺
土地面积: 0.46 英亩
卧室: 6
浴室: 6
半浴: 2
MLS#: AR10040446
房屋面积: 7,615 平方英尺
土地面积: 0.28 英亩
卧室: 6
浴室: 6
半浴: 2
MLS#: AR10141121
房屋面积: 7,062 平方英尺
土地面积: 0.46 英亩
卧室: 7
浴室: 5
半浴: 2
MLS#: AR10095888
房屋面积: 6,200 平方英尺
土地面积: 0.83 英亩
卧室: 6
浴室: 5
半浴: 1
MLS#: AR10161125
房屋面积: 7,792 平方英尺
土地面积: 0.31 英亩
卧室: 7
浴室: 6
半浴: 1
MLS#: AR10033701
房屋面积: 8,036 平方英尺
土地面积: 0.64 英亩
卧室: 8
浴室: 5
半浴: 2
MLS#: AR10164481
房屋面积: 8,105 平方英尺
土地面积: 0.29 英亩
卧室: 6
浴室: 6
半浴: 2
页面 1 of 44

本网站上与待售房地产相关的数据部分来自加入MRIS 提供的信息供消费者用作非商业的个人用途,除用于确定消费者可能有兴趣购买的房产以外,不得用于任何其它用途。提供的所有信息均视为可靠信息,但不做任何担保,应独立验证。
版权所有 © 2018 MRIS, Inc. 保留所有权利。

Agent Only