Long & Foster Realtors
个人简介 搜索房源 您的选择 办公室资料 特色房产 订阅电子邮件通知
登录    尚未注册?
登录失败
请输入有效的电子邮件地址
Refine Search
ALEXANDRIA, 住宅出售
找到 1064 处房产(显示 1 至 15)
页面 1 of 71
MLS#: AX10165143
房屋面积: 2,831 平方英尺
土地面积: 9,240 平方英尺
卧室: 4
浴室: 2
半浴: 1
MLS#: AX9976071
土地面积: 6,600 平方英尺
卧室: 6
浴室: 3
半浴: 1
MLS#: FX10004807
房屋面积: 7,784 平方英尺
土地面积: 1.91 英亩
卧室: 4
浴室: 5
半浴: 1
MLS#: AX10075894
土地面积: 8,154 平方英尺
卧室: 6
浴室: 4
半浴: 1
MLS#: AX10165138
房屋面积: 2,817 平方英尺
土地面积: 9,240 平方英尺
卧室: 3
浴室: 2
半浴: 1
MLS#: AX10165133
房屋面积: 2,866 平方英尺
土地面积: 9,240 平方英尺
卧室: 3
浴室: 2
半浴: 1
MLS#: AX9998774
房屋面积: 6,030 平方英尺
土地面积: 3,933 平方英尺
卧室: 4
浴室: 4
半浴: 1
MLS#: FX10056164
房屋面积: 9,349 平方英尺
土地面积: 0.55 英亩
卧室: 6
浴室: 5
半浴: 1
MLS#: AX9869997
房屋面积: 5,342 平方英尺
土地面积: 1,894 平方英尺
卧室: 4
浴室: 4
半浴: 2
MLS#: AX7891472
房屋面积: 5,322 平方英尺
土地面积: 8,877 平方英尺
卧室: 6
浴室: 4
半浴: 1
MLS#: AX10165152
房屋面积: 2,116 平方英尺
土地面积: 9,240 平方英尺
卧室: 2
浴室: 2
半浴: 1
MLS#: AX8143398
土地面积: 1.09 英亩
卧室: 5
浴室: 6
半浴: 2
MLS#: AX10144934
房屋面积: 6,673 平方英尺
土地面积: 1.12 英亩
卧室: 5
浴室: 5
半浴: 2
MLS#: FX10130009
土地面积: 2.15 英亩
卧室: 6
浴室: 6
半浴: 1
MLS#: AX9816068
房屋面积: 4,531 平方英尺
土地面积: 1,894 平方英尺
卧室: 4
浴室: 5
半浴: 2
页面 1 of 71

本网站上与待售房地产相关的数据部分来自加入MRIS 提供的信息供消费者用作非商业的个人用途,除用于确定消费者可能有兴趣购买的房产以外,不得用于任何其它用途。提供的所有信息均视为可靠信息,但不做任何担保,应独立验证。
版权所有 © 2018 MRIS, Inc. 保留所有权利。

Agent Only