Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
WOODBRIDGE, Cư gia
tìm được 797 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 54
Số MLS: PW10089480
Kích cỡ nhà: 8.002 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,1 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: PW10349081
Kích cỡ nhà: 8.581 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,16 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: PW10162998
Kích cỡ nhà: 10.723 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,71 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: PW10291078
Kích cỡ nhà: 3.948 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PW9810279
Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: PW10153824
Kích cỡ nhà: 7.920 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,66 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PW10271730
Kích cỡ nhà: 9.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7,59 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PW10300569
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PW10265718
Kích cỡ nhà: 5.546 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9,53 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: PW10321936
Kích cỡ nhà: 5.520 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PW10314946
Kích cỡ nhà: 3.934 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 10,2 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PW9693090
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PW10328507
Kích cỡ nhà: 6.086 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PW10340222
Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PW10332413
Kích cỡ nhà: 9.160 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 54

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2018 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only