Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
WOODBRIDGE, Cư gia
tìm được 668 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 45
Số MLS: PW10089480
Kích cỡ nhà: 8.002 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,1 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: PW10211512
Kích cỡ nhà: 8.581 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,16 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: PW10136880
Kích cỡ nhà: 8.508 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PW10177476
Kích cỡ nhà: 8.057 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: PW10162998
Kích cỡ nhà: 10.723 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,71 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: PW10142444
Kích cỡ nhà: 6.872 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,14 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PW10154977
Kích cỡ nhà: 4.851 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PW9810279
Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: AA9730372
Kích cỡ nhà: 3.697 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,57 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PW10153824
Kích cỡ nhà: 7.920 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,66 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PW10135996
Kích cỡ nhà: 5.556 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PW10197276
Kích cỡ lô đất: 1,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: PW10117667
Kích cỡ nhà: 3.934 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 10,2 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PW10174067
Kích cỡ nhà: 6.589 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PW9804473
Kích cỡ nhà: 5.320 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 45

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2018 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only