Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
WINCHESTER, Cư gia
tìm được 475 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 32
Số MLS: FV10344521
Kích cỡ nhà: 2.442 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 320 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: WR9885721
Kích cỡ lô đất: 6,69 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FQ10048848
Kích cỡ nhà: 6.312 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,43 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: WI10190231
Kích cỡ nhà: 9.159 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,15 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: FQ10259052
Kích cỡ nhà: 4.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 28,2 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: WR10147463
Kích cỡ nhà: 1.526 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 125 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: FV10294870
Kích cỡ nhà: 7.846 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,06 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: FB10238129
Kích cỡ nhà: 7.548 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FV9012560
Kích cỡ lô đất: 42,42 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FV10195338
Kích cỡ nhà: 8.896 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FQ10232308
Kích cỡ nhà: 6.050 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 17,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: WI10199154
Kích cỡ nhà: 6.950 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,71 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: WI10241984
Kích cỡ nhà: 5.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: WI10347438
Kích cỡ nhà: 5.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: FV10172624
Kích cỡ nhà: 6.033 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 26,86 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 32

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2018 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only