Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
WINCHESTER, Cư gia
tìm được 384 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 26
Số MLS: FV10051521
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: WR9885721
Kích cỡ lô đất: 6,69 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: WR9987808
Kích cỡ lô đất: 325 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: FQ10048848
Kích cỡ nhà: 6.312 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,43 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FV9956046
Kích cỡ nhà: 6.418 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 42,42 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FV10015935
Kích cỡ nhà: 9.414 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,06 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: AA10089639
Kích cỡ nhà: 2.890 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,12 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FQ10067572
Kích cỡ lô đất: 25,05 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: FV9897588
Kích cỡ nhà: 6.010 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 26,86 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FV9932022
Kích cỡ lô đất: 2,31 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: WI10066237
Kích cỡ lô đất: 5.140 foot vuông
Số MLS: FQ10022715
Kích cỡ lô đất: 1,68 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AA10064733
Kích cỡ nhà: 2.950 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,01 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: FV9881172
Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FV10066504
Kích cỡ lô đất: 3,16 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 26

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2017 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only