Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
WESTMINSTER, Cư gia
tìm được 298 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 20
Số MLS: CR10218687
Kích cỡ nhà: 2.472 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 129 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: DC10301676
Kích cỡ nhà: 3.915 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.305 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC10249521
Kích cỡ nhà: 8.126 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,58 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: CR10301543
Kích cỡ lô đất: 13,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: CR10123852
Kích cỡ nhà: 8.649 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 15,64 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: CR10238874
Kích cỡ lô đất: 82,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: CR10245801
Kích cỡ nhà: 3.893 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 25,43 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: CR10213729
Kích cỡ nhà: 4.342 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 43 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: BC10257821
Kích cỡ lô đất: 1,81 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: CR10275079
Kích cỡ nhà: 2.368 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 65,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: CR10157117
Kích cỡ lô đất: 21,75 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: CR10202339
Kích cỡ nhà: 4.888 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,06 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: CR10267032
Kích cỡ nhà: 4.423 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 25,06 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: CR10089042
Kích cỡ lô đất: 37,76 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: CR9793178
Kích cỡ lô đất: 64,15 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 20

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2018 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only