Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
WESTMINSTER, Cư gia
tìm được 283 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 19
Số MLS: CR10168578
Kích cỡ lô đất: 13,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: CR10080363
Kích cỡ nhà: 7.325 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,86 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: CR10123852
Kích cỡ nhà: 8.649 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 15,64 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AA10204214
Kích cỡ lô đất: 1,66 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: CR10146605
Kích cỡ nhà: 4.224 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 56,99 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: CR10138626
Kích cỡ nhà: 2.368 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 65,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: CR10213729
Kích cỡ nhà: 4.342 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 43 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: CR10089042
Kích cỡ lô đất: 37,76 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: CR10157117
Kích cỡ lô đất: 20,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: CR9981038
Kích cỡ lô đất: 9 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: CR10203094
Kích cỡ nhà: 6.650 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,01 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: CR10202339
Kích cỡ nhà: 4.888 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,06 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: CR9793178
Kích cỡ lô đất: 64,15 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: CR10184284
Kích cỡ nhà: 2.520 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 17,72 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: CR10166685
Kích cỡ lô đất: 3 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 19

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2018 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only