Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
WASHINGTON, Cư gia
tìm được 2515 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 168
Số MLS: DC9795509
Kích cỡ nhà: 14.774 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,89 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: DC10069711
Kích cỡ nhà: 15.100 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 5
Số MLS: DC9954985
Kích cỡ nhà: 6.900 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.134 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: DC10102165
Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: DC9834014
Kích cỡ nhà: 4.648 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: DC10129659
Kích cỡ nhà: 9.939 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.406 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: DC10000602
Kích cỡ nhà: 11.382 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: DC10075683
Kích cỡ nhà: 6.930 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.631 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: DC10057990
Kích cỡ nhà: 5.100 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: DC8374584
Kích cỡ lô đất: 5.757 foot vuông
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: DC9848176
Kích cỡ nhà: 5.250 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.388 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: DC10141687
Kích cỡ lô đất: 0,6 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: DC9918745
Kích cỡ nhà: 6.550 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,62 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: DC9906235
Kích cỡ nhà: 4.081 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: DC10080706
Kích cỡ nhà: 10.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,53 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 168

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2018 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only