Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
WASHINGTON, Cư gia
tìm được 3299 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 220
Số MLS: DC9795509
Kích cỡ nhà: 14.774 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,89 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: DC10349338
Kích cỡ nhà: 9.450 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: DC10294830
Kích cỡ nhà: 7.239 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,75 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: DC10200474
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: DC10193643
Kích cỡ nhà: 12.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: DC10290716
Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: DC10229253
Kích cỡ nhà: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: DC10167235
Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: DC10177994
Kích cỡ nhà: 9.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.850 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: DC10000602
Kích cỡ nhà: 11.382 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: DC10277252
Kích cỡ nhà: 9.701 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.691 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: DC10349616
Kích cỡ nhà: 10.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,53 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: DC10057990
Kích cỡ nhà: 5.100 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: DC10339890
Kích cỡ nhà: 3.700 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: DC10246654
Kích cỡ lô đất: 0,86 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 220

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2018 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only