Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
VIENNA, Cư gia
tìm được 291 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 20
Số MLS: FX9536024
Kích cỡ nhà: 9.998 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: FX10000281
Kích cỡ lô đất: 0,85 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX9903409
Kích cỡ nhà: 12.260 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,46 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 5
Số MLS: FX9961108
Kích cỡ nhà: 10.678 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,95 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: FX10012895
Kích cỡ nhà: 6.614 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,15 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX9921149
Kích cỡ lô đất: 2,61 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10009605
Kích cỡ nhà: 7.616 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,53 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10034022
Kích cỡ nhà: 7.473 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX9758202
Kích cỡ lô đất: 5,47 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX9876413
Kích cỡ nhà: 6.763 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,16 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: FX9842462
Kích cỡ nhà: 6.983 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,53 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: FX9882214
Kích cỡ nhà: 6.731 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX9783921
Kích cỡ nhà: 6.848 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,73 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10036718
Kích cỡ nhà: 7.242 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,55 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: FX10015469
Kích cỡ nhà: 5.580 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 20

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2017 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only