Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
VIENNA, Cư gia
tìm được 279 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 19
Số MLS: FX10251919
Kích cỡ nhà: 10.426 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,11 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10165397
Kích cỡ nhà: 12.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,83 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10295384
Kích cỡ nhà: 7.469 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,77 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10152989
Kích cỡ nhà: 16.845 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: FX10110289
Kích cỡ nhà: 9.040 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,08 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10192754
Kích cỡ nhà: 7.378 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,82 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10318887
Kích cỡ nhà: 6.299 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10087293
Kích cỡ nhà: 1.724 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,04 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: FX9921149
Kích cỡ lô đất: 2,61 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10347901
Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10312845
Kích cỡ nhà: 6.450 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: FX10248124
Kích cỡ lô đất: 4,04 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10209318
Kích cỡ nhà: 7.382 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10119554
Kích cỡ nhà: 6.700 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10292135
Kích cỡ nhà: 6.173 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 19

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2018 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only