Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
UPPER MARLBORO, Cư gia
tìm được 478 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 32
Số MLS: PG9774620
Kích cỡ lô đất: 20,99 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PG10241055
Kích cỡ nhà: 12.305 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: PG10100937
Kích cỡ lô đất: 88,51 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: PG10097504
Kích cỡ lô đất: 2,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PG10190454
Kích cỡ nhà: 6.327 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PG10326615
Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PG9852416
Kích cỡ lô đất: 7,38 dặm Anh
Phòng ngủ: 11
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: PG10309086
Kích cỡ nhà: 9.535 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PG9884059
Kích cỡ lô đất: 12,56 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: PG10277250
Kích cỡ lô đất: 0,97 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: PG10197310
Kích cỡ nhà: 9.818 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7,02 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: PG10245871
Kích cỡ nhà: 6.968 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 20,52 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PG10153500
Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PG10280173
Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: PG10271586
Kích cỡ nhà: 6.712 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7,6 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 32

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2018 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only