Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
UPPER MARLBORO, Cư gia
tìm được 347 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 24
Số MLS: PG9996889
Kích cỡ lô đất: 115 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: PG9774620
Kích cỡ lô đất: 20,99 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PG9739203
Kích cỡ nhà: 12.305 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: PG10100937
Kích cỡ lô đất: 88,51 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: PG10097504
Kích cỡ lô đất: 2,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PG10139858
Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PG9852416
Kích cỡ lô đất: 7,38 dặm Anh
Phòng ngủ: 11
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: PG10064944
Kích cỡ nhà: 8.050 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: PG9994259
Kích cỡ lô đất: 5,95 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PG10032722
Kích cỡ lô đất: 8,79 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: PG10037373
Kích cỡ nhà: 8.248 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,03 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: PG9996596
Kích cỡ nhà: 4.758 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PG10083264
Kích cỡ nhà: 5.228 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PG10082636
Kích cỡ nhà: 4.898 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PG10108301
Kích cỡ nhà: 6.750 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 24

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2018 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only