Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
STAFFORD, Cư gia
tìm được 894 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 60
Số MLS: ST7313136
Kích cỡ lô đất: 27,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: ST9899636
Kích cỡ nhà: 1.660 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 31,1 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: ST10003965
Kích cỡ nhà: 4.897 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 36,69 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: ST8268203
Kích cỡ nhà: 1.907 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: ST8497632
Kích cỡ lô đất: 11,44 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: ST9701916
Kích cỡ nhà: 10.140 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 30,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: ST9980498
Kích cỡ nhà: 5.766 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,11 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: AR9963314
Kích cỡ nhà: 3.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: ST8718081
Kích cỡ nhà: 2.220 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 12,22 dặm Anh
Phòng ngủ: 1
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: ST8451733
Kích cỡ lô đất: 206 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: ST9928091
Kích cỡ nhà: 8.736 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: ST9995036
Kích cỡ nhà: 3.006 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,73 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: ST10000745
Kích cỡ nhà: 8.055 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: ST9919533
Kích cỡ nhà: 5.120 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: ST10016434
Kích cỡ nhà: 9.250 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,4 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Trang Kết Quả 1 of 60

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2017 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only