Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
SPOTSYLVANIA, Cư gia
tìm được 714 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 48
Số MLS: SP9930227
Kích cỡ nhà: 12.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,47 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: SP10154846
Kích cỡ nhà: 4.498 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 12 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: SP10077178
Kích cỡ nhà: 10.815 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: SP10004919
Kích cỡ nhà: 6.644 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,01 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: SP10110691
Kích cỡ nhà: 4.636 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: SP10201501
Kích cỡ nhà: 3.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 42 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: SP9930793
Kích cỡ nhà: 7.969 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,83 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: SP10140449
Kích cỡ nhà: 5.540 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,31 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: SP10159391
Kích cỡ nhà: 5.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: SP10201484
Kích cỡ nhà: 7.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: SP10200384
Kích cỡ nhà: 5.555 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: SP10179196
Kích cỡ nhà: 5.010 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7,79 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: SP10153347
Kích cỡ nhà: 6.057 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,06 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: SP10117797
Kích cỡ nhà: 9.856 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 25,12 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: SP10172314
Kích cỡ nhà: 4.628 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,52 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Trang Kết Quả 1 of 48

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2018 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only