Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
SPOTSYLVANIA, Cư gia
tìm được 776 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 52
Số MLS: SP10230631
Kích cỡ nhà: 6.943 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: SP10154846
Kích cỡ nhà: 4.498 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 12 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: SP10235318
Kích cỡ nhà: 6.481 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,63 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: SP10004919
Kích cỡ nhà: 6.644 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,01 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: SP10110691
Kích cỡ nhà: 4.636 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: SP10252506
Kích cỡ nhà: 4.846 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,01 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: SP9930793
Kích cỡ nhà: 7.969 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,83 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: SP10285379
Kích cỡ nhà: 9.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7,14 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: SP10159391
Kích cỡ nhà: 5.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: SP10314755
Kích cỡ lô đất: 4 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: SP10266179
Kích cỡ nhà: 3.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8,08 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: SP10201484
Kích cỡ nhà: 7.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: SP10172314
Kích cỡ nhà: 4.628 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,52 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: SP10201501
Kích cỡ nhà: 3.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 42 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: SP9769620
Kích cỡ nhà: 1.805 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 238 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 52

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2018 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only