Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
SILVER SPRING, Cư gia
tìm được 641 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 43
Số MLS: MC10182694
Kích cỡ nhà: 13.743 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: MC10224373
Kích cỡ nhà: 8.004 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC10238259
Kích cỡ lô đất: 7,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: MC10240360
Kích cỡ nhà: 4.749 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC10243178
Kích cỡ nhà: 3.500 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: MC10239321
Kích cỡ lô đất: 1,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: MC10297060
Kích cỡ nhà: 4.007 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: MC10173763
Kích cỡ nhà: 3.100 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.248 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC10186500
Kích cỡ nhà: 7.316 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC10227001
Kích cỡ nhà: 7.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,18 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC10142547
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC10252942
Kích cỡ nhà: 4.098 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC10233331
Kích cỡ lô đất: 4,6 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: MC10249750
Kích cỡ nhà: 3.757 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.441 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC10291045
Kích cỡ nhà: 7.172 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 43

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2018 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only