Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
SILVER SPRING, Cư gia
tìm được 587 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 40
Số MLS: MC9994700
Kích cỡ nhà: 10.517 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,58 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: MC10106241
Kích cỡ lô đất: 4.169 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC10083457
Kích cỡ nhà: 2.609 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.495 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC10090785
Kích cỡ lô đất: 1,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: MC10083587
Kích cỡ nhà: 4.728 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC10025911
Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: MC9880547
Kích cỡ nhà: 8.912 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,38 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC9764221
Kích cỡ nhà: 7.264 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: MC9961181
Kích cỡ nhà: 10.004 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,74 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC10074373
Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: MC10071821
Kích cỡ nhà: 2.354 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: MC9980478
Kích cỡ nhà: 8.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,03 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC10106288
Kích cỡ nhà: 2.850 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC10078146
Kích cỡ nhà: 3.697 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,01 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC10105943
Kích cỡ nhà: 3.550 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.425 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 40

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2017 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only