Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
SILVER SPRING, Cư gia
tìm được 552 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 37
Số MLS: MC10182694
Kích cỡ nhà: 13.743 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: MC10106241
Kích cỡ nhà: 4.353 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.169 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC10205395
Kích cỡ nhà: 4.749 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC10185130
Kích cỡ nhà: 11.681 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh
Phòng ngủ: 11
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC10142547
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC10206111
Kích cỡ nhà: 3.750 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC10173763
Kích cỡ nhà: 3.100 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.248 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC9764221
Kích cỡ nhà: 7.264 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: MC10186500
Kích cỡ nhà: 7.316 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC10213329
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: MC10151006
Kích cỡ nhà: 6.256 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC10193140
Kích cỡ nhà: 8.206 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,03 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC10195814
Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC10157547
Kích cỡ nhà: 4.750 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,8 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: MC10025911
Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Trang Kết Quả 1 of 37

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2018 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only