Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
SILVER SPRING, Cư gia
tìm được 438 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 30
Số MLS: MC10106241
Kích cỡ nhà: 4.353 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.169 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC10142547
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC10090785
Kích cỡ lô đất: 1,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: MC10025911
Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: MC10144017
Kích cỡ nhà: 2.856 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.365 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC9764221
Kích cỡ nhà: 7.264 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: MC10150562
Kích cỡ lô đất: 1.365 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC10149123
Kích cỡ nhà: 7.168 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: MC10151006
Kích cỡ nhà: 6.256 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC9980478
Kích cỡ nhà: 8.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,03 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC10162911
Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC10157547
Kích cỡ nhà: 4.750 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,8 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: MC10150449
Kích cỡ nhà: 3.114 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC10146308
Kích cỡ lô đất: 7.390 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC10150823
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 30

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2018 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only