Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
RESTON, Cư gia
tìm được 327 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 22
Số MLS: FX10190079
Kích cỡ nhà: 2.750 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10214471
Kích cỡ nhà: 4.138 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.135 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: FX10158377
Kích cỡ nhà: 7.408 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10214103
Kích cỡ nhà: 3.848 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10184695
Kích cỡ nhà: 2.838 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.029 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10180720
Kích cỡ lô đất: 0,83 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10174187
Kích cỡ nhà: 4.014 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,6 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10162660
Kích cỡ nhà: 2.075 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: FX10193668
Kích cỡ lô đất: 0,75 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10194713
Kích cỡ nhà: 5.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,62 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10169415
Kích cỡ nhà: 1.641 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: FX10188243
Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10183509
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: FX10200028
Kích cỡ nhà: 1.986 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10205619
Kích cỡ nhà: 3.908 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,19 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Trang Kết Quả 1 of 22

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2018 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only