Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
RESTON, Cư gia
tìm được 296 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 20
Số MLS: FX9941573
Kích cỡ nhà: 2.283 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: FX10068472
Kích cỡ nhà: 5.123 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: FX10001267
Kích cỡ nhà: 2.136 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: FX10091031
Kích cỡ nhà: 7.733 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX9950545
Kích cỡ nhà: 2.350 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: FX10005107
Kích cỡ nhà: 1.986 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10052252
Kích cỡ nhà: 3.770 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX9987848
Kích cỡ nhà: 4.790 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,8 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10094438
Kích cỡ nhà: 5.213 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: FX10078395
Kích cỡ nhà: 5.013 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.498 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: FX10051312
Kích cỡ nhà: 2.356 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10048889
Kích cỡ nhà: 6.370 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX9978348
Kích cỡ nhà: 2.098 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: FX10063761
Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10086310
Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 20

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2017 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only