Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
RESTON, Cư gia
tìm được 220 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 15
Số MLS: FX10152762
Kích cỡ nhà: 2.283 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: FX10158377
Kích cỡ nhà: 7.408 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10138158
Kích cỡ nhà: 1.641 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: FX10162660
Kích cỡ nhà: 2.075 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: FX9987848
Kích cỡ nhà: 4.790 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,8 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10162918
Kích cỡ nhà: 1.986 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10005107
Kích cỡ nhà: 1.986 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10162590
Kích cỡ nhà: 5.148 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10094438
Kích cỡ nhà: 5.213 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: FX10156429
Kích cỡ nhà: 5.592 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10078395
Kích cỡ nhà: 5.013 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.498 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: FX10142667
Kích cỡ nhà: 5.174 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.870 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: FX9955039
Kích cỡ nhà: 3.100 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.513 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10131919
Kích cỡ nhà: 4.611 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10127124
Kích cỡ nhà: 2.805 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.210 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 15

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2018 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only