Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
PIEDMONT, Cư gia
tìm được 52 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 4
Số MLS: RP10093709
Kích cỡ lô đất: 400 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AR10115515
Kích cỡ nhà: 4.750 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.556 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: JF9842160
Kích cỡ lô đất: 31 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PW10168445
Kích cỡ nhà: 7.214 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: PW10137830
Kích cỡ nhà: 7.405 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,16 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PW10165638
Kích cỡ nhà: 6.771 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PW10056919
Kích cỡ nhà: 6.743 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,55 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: PW10175672
Kích cỡ lô đất: 1,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PW10175892
Kích cỡ nhà: 5.728 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PW10128104
Kích cỡ nhà: 6.403 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,64 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PW10131860
Kích cỡ nhà: 6.456 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: MC10146871
Kích cỡ nhà: 4.056 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.760 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PW10159043
Kích cỡ nhà: 4.575 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PW10169082
Kích cỡ nhà: 4.228 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FQ10105600
Kích cỡ lô đất: 11,19 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 4

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2018 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only