Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
OAKLAND, Cư gia
tìm được 267 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 18
Số MLS: GA9588594
Kích cỡ nhà: 9.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC10056228
Kích cỡ nhà: 8.899 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: GA10252877
Kích cỡ nhà: 4.640 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: GA10274999
Kích cỡ nhà: 6.183 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: GA10228736
Kích cỡ nhà: 3.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: GA10250364
Kích cỡ nhà: 7.700 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AR10288125
Kích cỡ nhà: 5.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: GA10243717
Kích cỡ lô đất: 2,64 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: GA10248884
Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: GA10063851
Kích cỡ nhà: 3.607 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.712 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: GA10248051
Kích cỡ nhà: 2.812 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: GA10049829
Kích cỡ nhà: 4.713 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: GA10108029
Kích cỡ nhà: 3.960 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: GA10222217
Kích cỡ nhà: 4.074 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,11 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: AR10258345
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 18

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2018 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only