Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
OAKLAND, Cư gia
tìm được 198 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 14
Số MLS: GA9588594
Kích cỡ nhà: 9.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC10056228
Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: GA10184613
Kích cỡ nhà: 6.183 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: GA10063851
Kích cỡ nhà: 3.607 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.712 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: GA10049829
Kích cỡ nhà: 4.713 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: GA10108029
Kích cỡ nhà: 3.960 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: GA9780489
Kích cỡ nhà: 5.569 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AR10183396
Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: GA10039547
Kích cỡ nhà: 3.588 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: GA9995493
Kích cỡ nhà: 5.206 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: GA9764930
Kích cỡ nhà: 10.321 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6,42 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: GA9633980
Kích cỡ nhà: 3.455 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,7 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: GA10049459
Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: GA10158411
Kích cỡ lô đất: 0,62 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: GA9974311
Kích cỡ nhà: 3.670 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,38 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 14

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2018 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only