Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
MOUNT AIRY, Cư gia
tìm được 174 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 12
Số MLS: CL10184792
Kích cỡ lô đất: 121 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FR10270501
Kích cỡ nhà: 10.819 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 25,75 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FR10196894
Kích cỡ lô đất: 67,63 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: AA10180748
Kích cỡ nhà: 7.174 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,43 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: CR10240973
Kích cỡ lô đất: 25,83 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FR10198748
Kích cỡ nhà: 7.020 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6,08 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: CR10220438
Kích cỡ nhà: 7.930 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FR10012728
Kích cỡ lô đất: 6,58 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FR9876031
Kích cỡ lô đất: 1,84 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FR10012832
Kích cỡ nhà: 2.641 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,65 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: HW10234196
Kích cỡ nhà: 5.820 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,02 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FR10012444
Kích cỡ nhà: 3.874 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,69 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FR10087268
Kích cỡ nhà: 3.126 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 24,92 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: CR10216488
Kích cỡ nhà: 7.249 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,58 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: HW10102597
Kích cỡ lô đất: 22,89 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 12

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2018 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only