Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
MCLEAN, Cư gia
tìm được 390 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 26
Số MLS: FX8203275
Kích cỡ lô đất: 1,51 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: FX10211852
Kích cỡ nhà: 9.326 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: FX10076105
Kích cỡ nhà: 16.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: FX10155544
Kích cỡ nhà: 20.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,7 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: FX10113753
Kích cỡ nhà: 20.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,99 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: FX10191605
Kích cỡ nhà: 15.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: FX10261962
Kích cỡ nhà: 17.743 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: FX10030611
Kích cỡ lô đất: 5,15 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: FX10267260
Kích cỡ nhà: 13.258 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,21 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: FX9945840
Kích cỡ nhà: 15.280 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,86 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: FX10134571
Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX9917065
Kích cỡ lô đất: 9,86 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: FX10307344
Kích cỡ nhà: 12.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,44 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10139706
Kích cỡ lô đất: 0,88 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: AR10326262
Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 26

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2018 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only