Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
MCLEAN, Cư gia
tìm được 335 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 23
Số MLS: FX9978626
Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh
Phòng ngủ: 12
Phòng vệ sinh: 15
Phòng vệ sinh không tắm: 6
Số MLS: FX8203275
Kích cỡ lô đất: 1,51 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: FX9993716
Kích cỡ nhà: 20.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,1 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: FX10076105
Kích cỡ nhà: 16.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: FX10066769
Kích cỡ nhà: 5.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,4 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX9933057
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10030611
Kích cỡ lô đất: 5,15 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: FX9891366
Kích cỡ nhà: 9.720 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,77 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX9920829
Kích cỡ lô đất: 5,21 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: FX9917065
Kích cỡ lô đất: 9,86 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: FX7898436
Kích cỡ nhà: 9.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,04 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: FX10089459
Kích cỡ lô đất: 3,75 dặm Anh
Số MLS: FX9945840
Kích cỡ nhà: 15.280 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,86 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: FX9806467
Kích cỡ nhà: 14.875 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: FX10063972
Kích cỡ lô đất: 0,88 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Trang Kết Quả 1 of 23

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2017 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only