Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
MARTINSBURG, Cư gia
tìm được 453 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 31
Số MLS: BE9964607
Kích cỡ nhà: 7.481 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 62,78 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: BE9619874
Kích cỡ nhà: 9.954 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,84 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: BE9851267
Kích cỡ nhà: 1.450 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 88,71 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: BE10035599
Kích cỡ lô đất: 9,68 dặm Anh
Số MLS: BE9920646
Kích cỡ lô đất: 20,22 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: BE10048411
Kích cỡ lô đất: 5.227 foot vuông
Số MLS: BE8678030
Kích cỡ nhà: 3.432 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 46,05 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: BE9820891
Kích cỡ nhà: 6.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6,9 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: BE9980716
Kích cỡ nhà: 2.768 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,7 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: BE9976969
Kích cỡ nhà: 4.088 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: BE9893302
Kích cỡ nhà: 5.226 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: BE9995763
Kích cỡ nhà: 3.230 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 18,48 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: BE10033420
Kích cỡ lô đất: 27,46 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: BE9947888
Kích cỡ lô đất: 28 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Trang Kết Quả 1 of 31

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2017 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only