Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
MARTINSBURG, Cư gia
tìm được 407 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 28
Số MLS: BE9619874
Kích cỡ nhà: 9.954 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,84 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: BE10349473
Kích cỡ nhà: 4.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 35,17 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: BE10288435
Kích cỡ lô đất: 16,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: BE10250930
Kích cỡ nhà: 3.578 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: BE10048411
Kích cỡ lô đất: 5.227 foot vuông
Số MLS: BE9851267
Kích cỡ nhà: 1.450 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 88,71 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: BE10215236
Kích cỡ nhà: 3.738 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 11 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: BE10245699
Kích cỡ nhà: 5.226 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: BE10339922
Kích cỡ nhà: 4.084 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 29 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: BE10340928
Kích cỡ nhà: 4.032 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 12,05 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: BE10218336
Kích cỡ nhà: 2.838 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 15,15 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: BE10288609
Kích cỡ nhà: 4.655 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: BE10288604
Kích cỡ nhà: 4.655 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: BE10288870
Kích cỡ nhà: 2.020 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 41,7 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 28

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2018 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only