Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
MARTINSBURG, Cư gia
tìm được 416 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 28
Số MLS: BE9964607
Kích cỡ nhà: 7.481 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 62,78 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: BE9619874
Kích cỡ nhà: 9.954 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,84 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: BE9851267
Kích cỡ nhà: 1.450 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 88,71 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: BE10090567
Kích cỡ nhà: 4.238 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 20,22 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: BE10048411
Kích cỡ lô đất: 5.227 foot vuông
Số MLS: BE8678030
Kích cỡ nhà: 3.432 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 46,05 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: BE10089770
Kích cỡ nhà: 4.655 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: BE10103061
Kích cỡ nhà: 5.252 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,81 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: BE9980716
Kích cỡ nhà: 2.768 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,7 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC9876738
Kích cỡ nhà: 3.240 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: BE10033420
Kích cỡ lô đất: 27,46 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: BE9932566
Kích cỡ nhà: 3.832 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7,18 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: BE9850507
Kích cỡ nhà: 5.078 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,74 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: BE9851624
Kích cỡ nhà: 1.450 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 57,8 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 28

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2017 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only