Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
MARTINSBURG, Cư gia
tìm được 392 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 27
Số MLS: BE9619874
Kích cỡ nhà: 9.954 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,84 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: BE10150613
Kích cỡ nhà: 3.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: BE10048411
Kích cỡ lô đất: 5.227 foot vuông
Số MLS: BE9851267
Kích cỡ nhà: 1.450 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 88,71 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: BE10215236
Kích cỡ nhà: 3.738 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 11 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: BE8678030
Kích cỡ nhà: 3.432 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 46,05 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: BE10089770
Kích cỡ nhà: 4.655 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: BE10190047
Kích cỡ lô đất: 1,38 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: BE10112312
Kích cỡ nhà: 3.590 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 90 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: JF10176874
Kích cỡ nhà: 4.760 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,88 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: BE10033420
Kích cỡ lô đất: 27,46 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: MC10148254
Kích cỡ nhà: 4.240 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: BE10134036
Kích cỡ lô đất: 5,01 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FV10056484
Kích cỡ nhà: 1.372 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 27

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2018 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only