Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
MANASSAS, Cư gia
tìm được 499 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 34
Số MLS: PW10119160
Kích cỡ nhà: 6.324 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PW10193392
Kích cỡ nhà: 8.554 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,11 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: PW10194422
Kích cỡ lô đất: 3,65 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PW10171982
Kích cỡ lô đất: 0,9 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: PW10209414
Kích cỡ nhà: 7.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,76 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: PW10174264
Kích cỡ nhà: 5.163 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,8 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PW10152423
Kích cỡ nhà: 5.874 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7,7 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PW10200733
Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PW10216497
Kích cỡ nhà: 5.383 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,07 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: PW10186715
Kích cỡ nhà: 5.406 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 11,39 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PW9912757
Kích cỡ nhà: 7.792 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,97 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PW10153380
Kích cỡ nhà: 6.307 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PW10198409
Kích cỡ nhà: 5.449 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PW10133264
Kích cỡ lô đất: 1,66 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PW10163573
Kích cỡ nhà: 7.532 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 34

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2018 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only