Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
MANASSAS, Cư gia
tìm được 595 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 40
Số MLS: PW10019636
Kích cỡ nhà: 8.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,11 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: PW10049400
Kích cỡ nhà: 6.700 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,73 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: PW9925662
Kích cỡ nhà: 7.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,76 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: PW9782562
Kích cỡ nhà: 5.704 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,44 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PW9912757
Kích cỡ nhà: 7.792 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,97 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PW9999954
Kích cỡ nhà: 5.874 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7,7 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PW10048159
Kích cỡ nhà: 5.190 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: PW9740937
Kích cỡ nhà: 7.356 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,64 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PW9876708
Kích cỡ nhà: 6.456 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PW10049623
Kích cỡ nhà: 4.925 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,2 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: PW10050497
Kích cỡ nhà: 8.996 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PW10042680
Kích cỡ nhà: 7.954 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PW10032231
Kích cỡ lô đất: 3,01 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PW10035072
Kích cỡ nhà: 7.532 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PW9993069
Kích cỡ lô đất: 3,56 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 40

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2017 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only