Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
MANASSAS, Cư gia
tìm được 531 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 36
Số MLS: PW10193392
Kích cỡ nhà: 8.554 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,11 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: PW10119160
Kích cỡ nhà: 6.324 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PW10254292
Kích cỡ nhà: 8.805 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: PW10325184
Kích cỡ nhà: 8.253 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,05 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: PW10249636
Kích cỡ lô đất: 2,97 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: PW10278240
Kích cỡ nhà: 6.220 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PW10234881
Kích cỡ nhà: 6.252 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: PW10328677
Kích cỡ nhà: 5.637 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,18 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PW10340311
Kích cỡ nhà: 5.888 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,01 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MN10306871
Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: PW10274353
Kích cỡ nhà: 6.708 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,85 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PW10209414
Kích cỡ nhà: 7.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,76 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: PW9912757
Kích cỡ nhà: 7.792 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,97 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PW10224879
Kích cỡ nhà: 5.841 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,65 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: PW10326485
Kích cỡ nhà: 5.540 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 36

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2018 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only