Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
LEESBURG, Cư gia
tìm được 388 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 26
Số MLS: LO10174564
Kích cỡ nhà: 10.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh
Phòng ngủ: 12
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: LO10190931
Kích cỡ nhà: 11.138 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: LO10203274
Kích cỡ nhà: 1.621 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,98 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: LO8616323
Kích cỡ lô đất: 38 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: LO10158291
Kích cỡ nhà: 2.820 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 71,89 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: FX10094327
Kích cỡ lô đất: 7,91 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: LO10093872
Kích cỡ nhà: 8.561 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,13 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: LO10174035
Kích cỡ nhà: 5.875 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: LO10008264
Kích cỡ nhà: 5.280 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8,21 dặm Anh
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: LO10299694
Kích cỡ nhà: 9.947 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,65 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: LO10206620
Kích cỡ nhà: 4.385 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 36,7 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: LO9959641
Kích cỡ nhà: 8.239 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 12 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: LO10244663
Kích cỡ nhà: 9.423 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,59 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: LO10147130
Kích cỡ nhà: 7.196 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,03 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: LO10208321
Kích cỡ lô đất: 15 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 26

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2018 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only