Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
LEESBURG, Cư gia
tìm được 369 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 25
Số MLS: LO8737157
Kích cỡ lô đất: 180 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: LO9863562
Kích cỡ nhà: 17.600 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: LO8616323
Kích cỡ lô đất: 38 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: LO9933201
Kích cỡ nhà: 10.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,02 dặm Anh
Phòng ngủ: 13
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: LO9913452
Kích cỡ nhà: 11.138 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10094327
Kích cỡ lô đất: 7,91 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: LO10093872
Kích cỡ nhà: 8.561 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,13 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: LO9818911
Kích cỡ nhà: 7.219 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 33,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: LO9933192
Kích cỡ nhà: 5.505 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: LO10008264
Kích cỡ nhà: 5.280 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8,21 dặm Anh
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: LO10059086
Kích cỡ nhà: 4.385 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 36,7 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: LO9959641
Kích cỡ nhà: 8.239 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 12 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: LO9903237
Kích cỡ nhà: 8.333 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6,01 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: LO9782593
Kích cỡ nhà: 8.423 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 25,12 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: LO10004298
Kích cỡ nhà: 8.252 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Trang Kết Quả 1 of 25

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2017 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only