Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
LAUREL, Cư gia
tìm được 397 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 27
Số MLS: FX9891170
Kích cỡ nhà: 12.785 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RP10046220
Kích cỡ lô đất: 32 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PG9522044
Kích cỡ lô đất: 14,81 dặm Anh
Phòng ngủ: 1
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC9966098
Kích cỡ nhà: 5.106 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: HW10105651
Kích cỡ nhà: 6.506 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: HW9959477
Kích cỡ nhà: 6.481 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,66 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: BC9689259
Kích cỡ lô đất: 35,53 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: HW10093880
Kích cỡ nhà: 5.900 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX9964963
Kích cỡ nhà: 5.728 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: HW10086054
Kích cỡ nhà: 4.879 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.323 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: HW9855164
Kích cỡ lô đất: 0,6 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: HR9999900
Kích cỡ lô đất: 1,11 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: AA9997920
Kích cỡ nhà: 2.636 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,59 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: HW10085977
Kích cỡ nhà: 4.505 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: HW10083372
Kích cỡ nhà: 4.409 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.657 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Trang Kết Quả 1 of 27

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2017 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only