Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
KEYMAR, Cư gia
tìm được 12 tài sản (cho thấy 1 tới 12)
Trang Kết Quả 1 of 1
Số MLS: FR10182987
Kích cỡ nhà: 4.344 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7,74 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: CR10199090
Kích cỡ nhà: 2.595 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 18,04 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: CR10056697
Kích cỡ lô đất: 3,03 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: CR10057740
Kích cỡ lô đất: 3,03 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: FR10083782
Kích cỡ nhà: 2.312 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,99 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FR10145977
Kích cỡ nhà: 1.206 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,68 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: FR10140653
Kích cỡ nhà: 1.192 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC10202094
Kích cỡ lô đất: 1.400 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: MC10177450
Kích cỡ nhà: 1.244 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.600 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: CR10210993
Kích cỡ lô đất: 1,96 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: FR10079464
Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: CR10204572
Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 1

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2018 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only