Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
HAGERSTOWN, Cư gia
tìm được 572 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 39
Số MLS: WA10187095
Kích cỡ lô đất: 0,9 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: WA10151799
Kích cỡ lô đất: 0,89 dặm Anh
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: WA10072473
Kích cỡ nhà: 2.676 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 172 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: WA10095772
Kích cỡ nhà: 6.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,95 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: WA10142256
Kích cỡ lô đất: 4,92 dặm Anh
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: WA10244369
Kích cỡ nhà: 6.085 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 14,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: WA9989430
Kích cỡ nhà: 6.518 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: WA10202513
Kích cỡ lô đất: 9.520 foot vuông
Số MLS: WA10219635
Kích cỡ nhà: 5.600 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: WA10217642
Kích cỡ nhà: 5.530 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: WA10173335
Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: WA10196244
Kích cỡ nhà: 5.774 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,07 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: WA10293403
Kích cỡ lô đất: 1,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: WA10205759
Kích cỡ lô đất: 2,45 dặm Anh
Số MLS: WA10233821
Kích cỡ lô đất: 9.120 foot vuông
Trang Kết Quả 1 of 39

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2018 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only