Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
HAGERSTOWN, Cư gia
tìm được 500 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 34
Số MLS: WA10151799
Kích cỡ lô đất: 0,89 dặm Anh
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: WA10072473
Kích cỡ nhà: 2.676 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 172 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: WA10095772
Kích cỡ nhà: 6.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,95 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: WA10142256
Kích cỡ lô đất: 4,92 dặm Anh
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: WA9989430
Kích cỡ nhà: 6.518 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: WA10173335
Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: WA10156526
Kích cỡ lô đất: 15,58 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: WA10040938
Kích cỡ nhà: 3.670 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6,01 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: WA10130972
Kích cỡ lô đất: 1,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: WA10174969
Kích cỡ nhà: 5.359 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: WA9948328
Kích cỡ lô đất: 6.552 foot vuông
Số MLS: WA10130103
Kích cỡ nhà: 4.710 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 15,7 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: WA10184528
Kích cỡ lô đất: 3.790 foot vuông
Số MLS: WA10150951
Kích cỡ lô đất: 0,6 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: WA10172082
Kích cỡ nhà: 5.024 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,62 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 34

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2018 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only