Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
HAGERSTOWN, Cư gia
tìm được 443 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 30
Số MLS: WA10072473
Kích cỡ nhà: 2.676 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 172 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: WA10095772
Kích cỡ nhà: 6.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,95 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: WA9989430
Kích cỡ nhà: 6.518 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: WA9917970
Kích cỡ nhà: 4.281 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 60 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: WA9983525
Kích cỡ nhà: 4.281 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 15 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: WA10130972
Kích cỡ lô đất: 1,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: WA10040938
Kích cỡ nhà: 3.670 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6,01 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: WA9948328
Kích cỡ lô đất: 6.552 foot vuông
Số MLS: WA10130103
Kích cỡ nhà: 4.710 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 15,7 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: WA9899066
Kích cỡ lô đất: 9,06 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: WA10096786
Kích cỡ nhà: 5.208 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,42 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: WA9857342
Kích cỡ nhà: 8.212 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,76 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: WA10069192
Kích cỡ nhà: 6.353 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: WA10048673
Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: WA10087726
Kích cỡ nhà: 3.700 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,77 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 30

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2018 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only