Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
HAGERSTOWN, Cư gia
tìm được 569 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 38
Số MLS: WA8421103
Kích cỡ lô đất: 0,89 dặm Anh
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: WA9943338
Kích cỡ nhà: 6.985 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 14,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: WA9994564
Kích cỡ nhà: 6.428 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,94 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: WA9989430
Kích cỡ nhà: 6.518 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: WA9917970
Kích cỡ nhà: 4.281 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 60 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: WA10029144
Kích cỡ nhà: 5.600 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: WA9882256
Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: WA9821444
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Số MLS: WA9983525
Kích cỡ nhà: 4.281 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 15 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: WA8178290
Kích cỡ lô đất: 3.790 foot vuông
Số MLS: WA9953402
Kích cỡ lô đất: 15,58 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: WA9918472
Kích cỡ nhà: 7.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,54 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: WA9948328
Kích cỡ lô đất: 6.552 foot vuông
Số MLS: WA9826657
Kích cỡ nhà: 5.359 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: WA10023226
Kích cỡ nhà: 4.710 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 15,7 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 38

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2017 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only