Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
GLEN BURNIE, Cư gia
tìm được 335 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 23
Số MLS: AA9783287
Kích cỡ lô đất: 3,17 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AA10085594
Kích cỡ nhà: 1.991 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: AA9775980
Kích cỡ nhà: 4.744 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AA9777978
Kích cỡ nhà: 5.610 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AA9942432
Kích cỡ nhà: 3.252 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AA9994148
Kích cỡ lô đất: 5.400 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AA10059414
Kích cỡ nhà: 3.848 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.386 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AA9819442
Kích cỡ nhà: 3.650 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.920 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AA10092653
Kích cỡ nhà: 3.828 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.422 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AA9851564
Kích cỡ nhà: 2.492 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.979 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AA10009302
Kích cỡ nhà: 2.713 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.400 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AA9932051
Kích cỡ nhà: 2.310 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.400 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AA9940162
Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: AA10090554
Kích cỡ nhà: 3.104 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AA10067090
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 23

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2017 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only