Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
GLEN BURNIE, Cư gia
tìm được 266 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 18
Số MLS: AA10289282
Kích cỡ nhà: 3.813 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,19 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: AA10205780
Kích cỡ nhà: 3.852 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AA9775980
Kích cỡ nhà: 4.744 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AA10267820
Kích cỡ lô đất: 6.450 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AA10231463
Kích cỡ nhà: 3.840 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AA10260746
Kích cỡ nhà: 2.574 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.400 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: AA10276351
Kích cỡ lô đất: 5.400 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AA10204094
Kích cỡ nhà: 4.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.800 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AA10113423
Kích cỡ nhà: 5.610 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AA10268544
Kích cỡ lô đất: 5.453 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AA10295934
Kích cỡ lô đất: 5.200 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AA10291390
Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AA10225028
Kích cỡ nhà: 4.326 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.271 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: AA10291484
Kích cỡ nhà: 4.328 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: AA10212523
Kích cỡ nhà: 4.108 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 18

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2018 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only