Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
GEORGETOWN, Cư gia
tìm được 160 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 11
Số MLS: DC10229253
Kích cỡ nhà: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: DC10277252
Kích cỡ nhà: 9.701 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.691 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: DC10276869
Kích cỡ lô đất: 4.701 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10030611
Kích cỡ lô đất: 5,15 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: DC8374584
Kích cỡ lô đất: 5.757 foot vuông
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: DC9848176
Kích cỡ nhà: 5.250 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.388 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: DC10278771
Kích cỡ lô đất: 3.664 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: DC10287210
Kích cỡ nhà: 5.135 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: DC10268181
Kích cỡ nhà: 5.155 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.380 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10250554
Kích cỡ nhà: 14.483 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,1 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX9945840
Kích cỡ nhà: 15.280 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,86 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: DC10270148
Kích cỡ nhà: 5.480 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.491 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: DC10193905
Kích cỡ lô đất: 3.101 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX9917065
Kích cỡ lô đất: 9,86 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: DC10237988
Kích cỡ lô đất: 4.508 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 11

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2018 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only