Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
GEORGETOWN, Cư gia
tìm được 152 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 11
Số MLS: DC9954985
Kích cỡ nhà: 6.900 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.134 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: DC8755689
Kích cỡ nhà: 5.680 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.478 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: FX10030611
Kích cỡ lô đất: 5,15 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: DC8374584
Kích cỡ lô đất: 5.757 foot vuông
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: DC10055901
Kích cỡ nhà: 6.002 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.842 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: DC9848176
Kích cỡ nhà: 5.250 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.388 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX9920829
Kích cỡ lô đất: 5,21 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: DC9906235
Kích cỡ nhà: 4.081 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: DC10007583
Kích cỡ nhà: 5.150 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: DC10106561
Kích cỡ lô đất: 7.200 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX10089459
Kích cỡ lô đất: 3,75 dặm Anh
Số MLS: FX9945840
Kích cỡ nhà: 15.280 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,86 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: FX10093368
Kích cỡ lô đất: 2,1 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FX9917065
Kích cỡ lô đất: 9,86 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: DC10113367
Kích cỡ lô đất: 2.480 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Trang Kết Quả 1 of 11

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2017 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only