Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
GAITHERSBURG, Cư gia
tìm được 340 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 23
Số MLS: MC10007376
Kích cỡ nhà: 18.422 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 34,8 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: MC9977013
Kích cỡ lô đất: 20 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC9913522
Kích cỡ nhà: 4.882 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.890 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC9802863
Kích cỡ nhà: 4.479 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC10147556
Kích cỡ nhà: 4.559 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: MC9913472
Kích cỡ nhà: 4.089 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.873 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: MC10172391
Kích cỡ nhà: 3.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.890 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC10168627
Kích cỡ nhà: 5.460 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.825 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC10121466
Kích cỡ nhà: 7.262 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC10157974
Kích cỡ lô đất: 0,79 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: MC10145856
Kích cỡ nhà: 7.721 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,02 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC10159704
Kích cỡ nhà: 4.961 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.814 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC10151774
Kích cỡ lô đất: 0,79 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC9910385
Kích cỡ lô đất: 2,22 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: MC9750552
Kích cỡ nhà: 3.367 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.989 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 23

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2018 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only