Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
FRONT ROYAL, Cư gia
tìm được 227 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 16
Số MLS: WR10252027
Kích cỡ nhà: 2.629 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 79,37 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: WR10210183
Kích cỡ lô đất: 86,53 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: WR9885721
Kích cỡ lô đất: 6,69 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: WR10147463
Kích cỡ nhà: 1.526 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 125 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: WR9873110
Kích cỡ lô đất: 61 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: WR10209726
Kích cỡ lô đất: 1,75 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: WR10039458
Kích cỡ lô đất: 40,4 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: WR10202614
Kích cỡ lô đất: 122 dặm Anh
Phòng ngủ: 1
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: WR9953817
Kích cỡ lô đất: 21,52 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: WR10271189
Kích cỡ lô đất: 7 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: WR10290242
Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: WR10187538
Kích cỡ nhà: 3.766 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 15,75 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: WR9012980
Kích cỡ nhà: 3.520 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: WR10312622
Kích cỡ nhà: 4.236 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 17,02 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: WR9974855
Kích cỡ nhà: 3.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,11 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 16

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2018 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only