Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
FREDERICKSBURG, Cư gia
tìm được 938 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 63
Số MLS: FB9578832
Kích cỡ nhà: 9.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: ST9899636
Kích cỡ nhà: 1.660 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 31,1 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: ST10003965
Kích cỡ nhà: 4.897 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 36,69 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: FB9694637
Kích cỡ nhà: 6.070 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.725 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FB9808108
Kích cỡ nhà: 3.730 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: ST9701916
Kích cỡ nhà: 10.140 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 30,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: ST8718081
Kích cỡ nhà: 2.220 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 12,22 dặm Anh
Phòng ngủ: 1
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: ST8451733
Kích cỡ lô đất: 206 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: ST9928091
Kích cỡ nhà: 8.736 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: FB9951101
Kích cỡ nhà: 6.191 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FB9779173
Kích cỡ nhà: 4.691 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: FB9859194
Kích cỡ nhà: 5.128 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.098 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FB9917001
Kích cỡ lô đất: 6 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: FB10039727
Kích cỡ nhà: 3.900 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: ST10016434
Kích cỡ nhà: 9.250 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,4 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Trang Kết Quả 1 of 63

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2017 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only