Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
FREDERICK, Cư gia
tìm được 1881 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 126
Số MLS: FV10093269
Kích cỡ lô đất: 149 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: MC9552138
Kích cỡ lô đất: 2,03 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FR10102719
Kích cỡ lô đất: 80,18 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: FR9991527
Kích cỡ nhà: 1.792 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 57,39 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FR10195522
Kích cỡ nhà: 10.819 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 25,75 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FR10196338
Kích cỡ nhà: 4.250 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 25 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FR10161018
Kích cỡ nhà: 5.938 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 41,47 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FR10169526
Kích cỡ lô đất: 176 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FR10196894
Kích cỡ lô đất: 67,63 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: FR10110005
Kích cỡ lô đất: 103 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FR9978944
Kích cỡ lô đất: 28,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FR10156918
Kích cỡ nhà: 6.806 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 25 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FR10208378
Kích cỡ nhà: 6.916 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6,53 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FV10195338
Kích cỡ nhà: 8.896 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: CA9975769
Kích cỡ nhà: 10.005 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Trang Kết Quả 1 of 126

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2018 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only