Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
FREDERICK, Cư gia
tìm được 2081 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 139
Số MLS: FR10247316
Kích cỡ lô đất: 18,07 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FV10093269
Kích cỡ lô đất: 149 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: MC9552138
Kích cỡ lô đất: 2,03 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FR9991527
Kích cỡ nhà: 1.792 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 57,39 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FR10285135
Kích cỡ lô đất: 23,47 dặm Anh
Phòng ngủ: 16
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FR10196338
Kích cỡ nhà: 4.250 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 25 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FR10270501
Kích cỡ nhà: 10.819 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 25,75 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FR10161018
Kích cỡ nhà: 5.938 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 41,47 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FR10196894
Kích cỡ lô đất: 67,63 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: FR10288773
Kích cỡ lô đất: 9,46 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FR10230277
Kích cỡ nhà: 5.366 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 91,91 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FR10169526
Kích cỡ lô đất: 176 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FR10234037
Kích cỡ nhà: 9.627 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,64 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FR10280391
Kích cỡ lô đất: 7.161 foot vuông
Trang Kết Quả 1 of 139

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2018 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only