Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
FREDERICK, Cư gia
tìm được 1949 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 130
Số MLS: FR10089443
Kích cỡ nhà: 5.845 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 305 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FV10093269
Kích cỡ lô đất: 149 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: MC9552138
Kích cỡ lô đất: 2,03 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FR10102719
Kích cỡ lô đất: 80,18 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: FR9991527
Kích cỡ lô đất: 57,39 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FR10088930
Kích cỡ nhà: 5.845 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 45,96 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FR9844298
Kích cỡ nhà: 9.540 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 41,83 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: FV10051521
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FR10037285
Kích cỡ lô đất: 67,63 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: FR9825779
Kích cỡ lô đất: 132 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FR8664570
Kích cỡ lô đất: 160 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FR10096457
Kích cỡ nhà: 8.713 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 26,02 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FR9978944
Kích cỡ lô đất: 28,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FR9979716
Kích cỡ lô đất: 9.936 foot vuông
Số MLS: HW10057663
Kích cỡ nhà: 6.270 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 17,71 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Trang Kết Quả 1 of 130

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2017 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only