Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
EASTON, Cư gia
tìm được 194 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 13
Số MLS: TA9796498
Kích cỡ lô đất: 42,73 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: TA9640087
Kích cỡ nhà: 8.523 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 156 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: TA10016677
Kích cỡ lô đất: 178 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: TA10013279
Kích cỡ lô đất: 13,02 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: TA10087173
Kích cỡ nhà: 7.579 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 10,52 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: TA8705180
Kích cỡ lô đất: 18,51 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: TA9877185
Kích cỡ nhà: 4.750 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 13,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: TA9577043
Kích cỡ lô đất: 10,68 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: TA9947706
Kích cỡ lô đất: 4,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: TA9877495
Kích cỡ nhà: 4.750 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8,69 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: TA9772667
Kích cỡ nhà: 6.632 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 79,89 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: TA10153524
Kích cỡ lô đất: 5,48 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: TA9838498
Kích cỡ nhà: 5.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 11 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: TA10071737
Kích cỡ lô đất: 174 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: TA9905058
Kích cỡ lô đất: 3,39 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 9
Trang Kết Quả 1 of 13

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2018 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only