Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
CULPEPER, Cư gia
tìm được 317 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 22
Số MLS: CU10126489
Kích cỡ nhà: 2.849 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 166 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: CU10122644
Kích cỡ nhà: 12.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 761 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: CU9743999
Kích cỡ lô đất: 223 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: CU10188012
Kích cỡ nhà: 6.711 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 34 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FQ10211714
Kích cỡ lô đất: 8,8 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: CU7980037
Kích cỡ nhà: 3.815 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 146 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: CU10160523
Kích cỡ nhà: 2.694 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 102 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: CU10205809
Kích cỡ lô đất: 358 dặm Anh
Phòng ngủ: 1
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: CU10199020
Kích cỡ nhà: 3.540 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 56 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: CU10194733
Kích cỡ nhà: 5.077 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 17,02 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: CU10165997
Kích cỡ lô đất: 46,87 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: CU10184759
Kích cỡ nhà: 3.480 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 53,73 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: CU8500624
Kích cỡ nhà: 3.388 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 107 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: CU10188143
Kích cỡ nhà: 6.490 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9,66 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: CU10041443
Kích cỡ nhà: 5.314 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 23,31 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 22

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2018 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only