Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
CULPEPER, Cư gia
tìm được 362 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 25
Số MLS: CU10126489
Kích cỡ nhà: 2.849 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 166 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: CU10122644
Kích cỡ nhà: 12.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 761 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: CU10318742
Kích cỡ nhà: 3.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 148 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: CU7980037
Kích cỡ nhà: 3.815 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 146 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: CU10188012
Kích cỡ nhà: 6.711 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 68,53 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: CU10291589
Kích cỡ nhà: 2.865 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 92,18 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: CU10273726
Kích cỡ lô đất: 13,53 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: CU10343471
Kích cỡ lô đất: 44,48 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: CU10267538
Kích cỡ nhà: 2.640 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 72,04 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: CU10298108
Kích cỡ nhà: 4.908 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 70,71 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: CU10199020
Kích cỡ nhà: 3.540 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 56 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: CU10160523
Kích cỡ nhà: 2.694 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 102 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: CU10224429
Kích cỡ nhà: 7.618 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 35,01 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: CU10298425
Kích cỡ nhà: 6.817 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 38,9 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: CU10231466
Kích cỡ lô đất: 103 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 25

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2018 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only