Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
CHAMBERSBURG, Cư gia
tìm được 257 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 18
Số MLS: FL10074637
Kích cỡ lô đất: 1,05 dặm Anh
Số MLS: FL9987558
Kích cỡ lô đất: 1,34 dặm Anh
Số MLS: FL9905213
Kích cỡ nhà: 2.220 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 23,52 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: FL9959464
Kích cỡ lô đất: 22,37 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: FL9850688
Kích cỡ nhà: 5.324 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: FL9965509
Kích cỡ nhà: 5.982 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 25,48 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FL9963118
Kích cỡ nhà: 3.031 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 15 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FL9943379
Kích cỡ nhà: 6.043 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,84 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FL9955619
Kích cỡ nhà: 6.127 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FL10032423
Kích cỡ nhà: 5.711 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: FL9968140
Kích cỡ nhà: 4.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,53 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: FL10047589
Kích cỡ nhà: 4.410 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,75 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FL10025304
Kích cỡ lô đất: 0,66 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FL10043858
Kích cỡ nhà: 7.405 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,89 dặm Anh
Phòng ngủ: 11
Phòng vệ sinh: 11
Trang Kết Quả 1 of 18

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2017 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only