Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
CHAMBERSBURG, Cư gia
tìm được 252 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 17
Số MLS: FL10074637
Kích cỡ lô đất: 1,05 dặm Anh
Số MLS: FL10267265
Kích cỡ nhà: 5.133 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6,16 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: FL10279299
Kích cỡ nhà: 3.629 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,68 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: FL10249126
Kích cỡ nhà: 2.600 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6,06 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FL10292972
Kích cỡ nhà: 2.850 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,8 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: FL9955619
Kích cỡ nhà: 6.127 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FL10167627
Kích cỡ nhà: 6.043 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,84 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FL10107428
Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh
Số MLS: FL10107436
Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh
Phòng ngủ: 1
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: FL10248464
Kích cỡ nhà: 5.530 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,64 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FL10108662
Kích cỡ nhà: 6.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,83 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FL10047589
Kích cỡ nhà: 4.410 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,75 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FL10169196
Kích cỡ nhà: 4.870 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,82 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: FL10216105
Kích cỡ nhà: 5.798 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FL10298308
Kích cỡ nhà: 3.447 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 17

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2018 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only