Long & Foster Realtors
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Các tài sản có đặc điểm Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
CHAMBERSBURG, Cư gia
tìm được 235 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 16
Số MLS: FL10074637
Kích cỡ lô đất: 1,05 dặm Anh
Số MLS: FL9905213
Kích cỡ nhà: 2.220 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 23,52 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: FL10115817
Kích cỡ nhà: 1.600 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.356 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FL9965509
Kích cỡ nhà: 5.982 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 25,48 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FL9963118
Kích cỡ nhà: 3.031 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 15 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FL9955619
Kích cỡ nhà: 6.127 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FL10167627
Kích cỡ nhà: 6.043 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,84 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FL10108662
Kích cỡ nhà: 6.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,83 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FL10169196
Kích cỡ nhà: 4.870 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,82 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: FL10047589
Kích cỡ nhà: 4.410 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,75 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FL10176488
Kích cỡ nhà: 3.096 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,76 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FL10120566
Kích cỡ nhà: 3.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FL10173197
Kích cỡ nhà: 3.507 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,6 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: FL10066235
Kích cỡ nhà: 4.980 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: FL10026746
Kích cỡ nhà: 5.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,73 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 16

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản trên trang web này do thỏa thuận hợp tác giữa Các hiệp hội/MLS MRIS. Thông tin được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người tiêu thụ và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà người tiêu thụ có thể quan tâm mua.Mọi thông tin được coi là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và mỗi người cần kiểm tra lại.
Bản quyền © 2018 thuộc MRIS,Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Agent Only